اجرای برق درمانگاه خیابان امیر کبیر (تهران)

برابر مطالعات انجام شده در ساخت و ساز بیمارستانها بیش از 8۵ % درصد کل هزینه ها را اجزای معماری،
مکانیکی، الکتریکی و مخازن ذخیره سازی در برمی گیرد و فقط 1۵ % درصد هزینه ها صرف المانهای سازه ای
می شود . در این میان هزینه تجهیزات بیمارستانی و دستگاه های خاص درمانی می تواند به هزینه های قبلی
اضافه گردد، که باتوجه به وارداتی بودن و ارزبری این وسایل می تواند مبالغ هنگفتی را دربرگیرد.
بنابراین در طراحی و محاسبات یک بیمارستان همانند طراحی ساختمانهای مسکونی تنها از سرگذراندن
زلزله و ایمنی جانی مهم نمی باشد، بلکه استفاده بی وقفه و سرویس دهی تعریف شده برای آن از اهمیت بسزایی
برخوردار است.
ممکن است بعد از یک زلزله حتی ظاهر بیمارستان آسیب جدی ندیده باشد ولی به دلیل خسارت اجزای
غیرسازه ای قادر به سرویس دهی مناسب نباشد.
بنابراین به دلیل اهمیت اجزای غیرسازه ای بسیار حیاتی و اقتصادی خواهد بود که آسیب پذیری این اجزا مورد
مطالعه قرار گیرد و جهت مقاوم سازی لرزه ای آنها اقدام عاجل به عمل آید