مدیریت پیمان

در مديريت پروژه، هدف شرکت متمركز بر افزايش بازدهي و كاهش زمان اجرا و هزينه هاي پروژه مي باشد. ايجاد ارتبـاط بين اجـزاي درگـير پـروژه، كاهـش ريسـك هاي منفي پروژه، ذخـيره سازي تجـربيات پروژه، حصول اطمينان از پـايـان پروژه در زمـان تعهد شده و همسو سازي اهداف پروژه با اهداف كلي سازماني از ديگر اهداف اين شرکت مي باشد.